Voorwaarden

Artikel 1 (betaling)
De betaling gebeurt contant bij levering van de dienst op het hoofdkantoor van het bedrijf, behalve:
afwijkende bepaling op de bestelbon of het contract. Te late betalingen dragen vol
recht en zonder ingebrekestelling een rente van 10%, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag
(met een minimum van 25 €) als boetebeding.

Artikel 2 (bestelling)
Elke bestelling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3 (geschil)
Bij een geschil kan de kantonrechter van de vrede of de rechtbanken van het arrondissement onze
operationele kantoren.

Artikel 4 (vertrouwelijkheid)
Atlas Contrôle ASBL maakt geen klantinformatie openbaar.
Indien dit om verschillende redenen niet het geval zou zijn, zou Atlas Contrôle ASBL de klant vooraf informeren over de
informatie die hij voornemens is openbaar te maken.
Wanneer Atlas Contrôle ASBL wettelijk verplicht is om vertrouwelijke informatie te verspreiden of wanneer:
geautoriseerd door contractuele verbintenissen, wordt de klant of de betrokken persoon op de hoogte gebracht van de informatie
openbaar gemaakt, tenzij bij wet verboden,
Klantinformatie, verkregen uit andere bronnen dan de klant (bijv. klager, autoriteiten)
regelgeving), worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 5 (Onpartijdigheid)
Atlas Contrôle ASBL is onafhankelijk van de klanten voor wie zij controles uitvoert.
Atlas Contrôle ASBL identificeert voortdurend de risico's die haar onpartijdigheid kunnen ondermijnen, d.w.z.
elke gebeurtenis die gevolgen kan hebben voor de onpartijdigheid van Atlas Contrôle ASBL of haar
persoonlijk gebeurt.
Deze identificatie omvat risico's die voortvloeien uit haar activiteiten of relaties, of de relaties van personeel.
Het formulier "RISICO'S VOOR ONPARTIJDIGHEID" identificeert de risico's en hoe ze worden geëlimineerd of geminimaliseerd.
Elke identificatie van het risico van gebrek aan onpartijdigheid wordt beoordeeld door het Directiecomité en, indien nodig, wordt het formulier “RISICO VOOR ONPARTIJDIGHEID” bijgewerkt.
De ethische code die is opgenomen in de functiebeschrijving die door het personeel is ondertekend, vereist dat elk risico op:
gebrek aan onpartijdigheid en/of pogingen om het personeel van Atlas Contrôle ASBL op ongepaste wijze te beïnvloeden, worden afgewezen en worden gemeld aan de RT (of aan een lid van de CD).

Artikel 6 (Klacht/Beroep)

Atlas Contrôle ASBL is verantwoordelijk voor alle beslissingen op alle niveaus van de klachten- en beroepsprocedure.
Analyses en beslissingen met betrekking tot beroepen geven geen aanleiding tot discriminerende maatregelen.
Het onderstaande proces documenteert de registratie, analyse en verwerking van klachten en beroepen.

De klacht moet het nummer van de betreffende melding, het adres van de controle, de volledige contactgegevens van de persoon die de klacht indient en de redenen daarvoor bevatten.
Klachten worden ingevuld op het formulier " Verzoek om verbeteringdie naar de RQ wordt gestuurd (de schriftelijke klacht is bij het formulier gevoegd).
Na ontvangst van een klacht bevestigt het Directiecomité (CD) van Atlas Contrôle ASBL of de klacht verband houdt met de inspectieactiviteiten waarvoor het verantwoordelijk is, en zo ja, behandelt het de klacht.

Als de klacht niet wordt gevolgd door een actie, wordt de reden gedocumenteerd en gevalideerd door de CD op het formulier " Verzoek om verbetering ".

Atlas Contrôle ASBL is verantwoordelijk voor het verzamelen en verifiëren van alle nodige informatie om klachten of beroepen te valideren. De CD garandeert dat alle passende maatregelen zullen worden genomen

Atlas Contrôle ASBL bevestigt de ontvangst van de klacht of het beroep en bezorgt de klager voortgangsrapporten en resultaten.

De beslissing die aan de klager moet worden betekend, wordt genomen, of onderzocht en goedgekeurd door een of meer leden van het directiecomité die niet betrokken waren bij de inspectieactiviteiten die aanleiding gaven tot de klacht of het beroep.

Alle informatie met betrekking tot de behandeling van een klacht of een beroep wordt gedocumenteerd op het formulier " Verzoek om verbetering ".

Atlas Contrôle ASBL brengt de klager naar behoren op de hoogte van het einde van de klacht- of beroepsprocedure.

Correspondentie (zoals de brief / e-mail van de klant, de antwoordbrief / e-mail van de klant of een andere brief) wordt door de RQ gearchiveerd met het formulier " Verzoek om verbetering ".

Tijdens periodieke evaluaties van het beheersysteem door het directiecomité wordt een overzicht van klachten en beroepen gepresenteerd door het RQ.