Elektrische keuring

Bij de controle van de elektrische installatie moeten schema's die de installatie beschrijven worden voorgelegd.

Le eendraadschema geeft de samenstelling van de elektrische installatie aan, de exacte ligging van de schakelborden, aansluit- en verdeelkasten, wandcontactdozen, diverse lichtpunten, schakelaars en vaste machines en apparaten.

Het moet ook de differentiële stroombeveiligingsinrichtingen, de apparaten tegen overstroom en automatische herinschakeling vermelden, evenals de spanning en de aard van de stroom.

De contactgegevens van de installateur en de EAN-code moeten worden bijgevoegd.

Voorbeeld van één lijndiagram

de positie- of situatiediagram. Het is een planprojectie van de installatie. Hij beschrijft daarom: waar de elektrische apparatuur zich bevindt en op welk vertrek het betrekking heeft. Het gebruikt dezelfde aanduidingen als het diagram met één lijn.

Voorbeeld van positiediagram

Het adres van de plaats van installatie en de contactgegevens van de installateur moeten op de schema's worden vermeld. Ze worden uitgevoerd door de persoon die de installatie heeft uitgevoerd of door uzelf (er zijn programma's om u te helpen bij het uitvoeren ervan). Ze kunnen in geen geval door de keuringsinstelling worden uitgevoerd omdat er een belangenconflict zou zijn. De installateur en de eigenaar moeten deze documenten dateren en ondertekenen en bij controle in drievoud overleggen.

Bij een ingrijpende wijziging van de installatie zijn dezelfde documenten vereist. Voor een minder belangrijke wijziging is een korte beschrijving voldoende. Het moet gedateerd en ondertekend zijn door de persoon die de wijziging heeft aangebracht.

Indien één van deze documenten ontbreekt, is de conclusie van het rapport negatief.

 

Belangrijkste grafische symbolen die voor deze diagrammen worden gebruikt:

Elementaire circuits worden aangeduid met een hoofdletter. Verlichtingspunten en stopcontacten zijn herkenbaar aan een nummer. 

 

 1. Algemeen

 

Beschrijving Symbool
continue stroom
Wisselstroom
Eenfasige wisselstroom
Driefasige wisselstroom

 

 1. Elektrische apparatuur

 

Beschrijving Symbool
Algemene weergave van een schakelbord, van een verdeelkast
Voorbeeld schakelbord, verdeelkast met 5 buizen 
Doos

Algemeen symbool

Junction, junction, aansluitdoos
Aansluitkast
Aardebalk

 

 1. pijpleidingen
Beschrijving Symbool
Pijpleiding

Algemeen symbool

Ondergrondse pijpleiding
Luchtpijpleiding:
Pijp in een kanaal
Voorbeeld van een bundel van zes leidingen
Pijp ingebed in een muur
Zichtbare pijp op een muur gelegd
Pijp geplaatst in een kanaal ingebed in een muur
Twee pijpen 
n pijpen 
3-aderige buizen
N-geleiderbuizen
Opmerking: n geeft altijd het totale aantal geleiders inclusief een eventuele nulgeleider en de aardgeleider

 

 1. Beveiligingsapparaten

 

Beschrijving Symbool
Zekeringuitschakeling
16A nominale zekering stroomonderbreker
Automatische schakelaar of stroomonderbreker
De hoofdletters naast dit symbool geven de bedrijfsmodus van de stroomonderbreker aan. We gebruiken hiervoor:

 • M voor de overstroom release
 • O voor de onderspanningsafschakelspoel
 • Δ voor aardlekschakelaar met differentieelrelais

Wanneer de stroomonderbreker is uitgerust met meerdere uitschakeleenheden die onder verschillende omstandigheden werken, worden de corresponderende vermeldingen gescheiden door het teken + (het aantal polen dat wordt beschermd door de uitschakeleenheden wordt ingevoerd als een index)

Voorbeeld: driepolige vermogenschakelaar voorzien van twee maximumstroomafschakelspoelen en één onderspanningsafschakelspoel
Aardlekbeveiligingsinrichting (ΔIniet= 300mA)
Kleine stroomonderbreker van maat 20
Aarding, aarding

 

 1. Schakelaars

 

Beschrijving Symbool
Lichtschakelaar

Algemeen symbool

Schakelaar met waakvlam. De lamp schijnt nog steeds en wordt gebruikt om de schakelaar in het donker te vinden
Enkelpolige schakelaar voor vertraagd openen
Bipolaire schakelaar
Driepolige schakelaar
Enkelpolige schakelaar (dubbele ontsteking: om twee circuits afzonderlijk vanaf één plaats tot stand te brengen of te onderbreken)
Enkelpolige wisselschakelaar (tweeweg: om een stroomkring op 2 verschillende plaatsen tot stand te brengen of te onderbreken)
Tweepolige wisselschakelaar (tweeweg)
Tussenliggende wisselschakelaar (multi-directioneel: gekoppeld aan twee wisselschakelaars aan beide uiteinden, maakt het mogelijk om een circuit op te zetten of te onderbreken vanaf een willekeurig aantal plaatsen)
Dimmer
Enkelpolige trekschakelaar
Enkelpolige schakelaar met signaallamp. De lamp brandt wanneer het apparaat dat het bedient in gebruik is
Druk op de knop
Drukknop met controlelampje. Om de drukknop in het donker te vinden
Drukknop met beveiligde toegang (glas te breken)
Timer
Tijdschakelaar
Afstandsbediening:
Thermostaat
Patrouillecontroller of elektrisch sluitapparaat per slot

 

 1. Verkooppunten

 

Beschrijving Symbool
Stopcontact

Algemeen symbool

Stopcontact voor meerdere stopcontacten (afgebeeld voor 3)
Semi-waterdicht, waterdicht of hermetisch stopcontact
Stekkerdoos met contact voor aardleiding
Stopcontact met kinderbeveiliging
Stopcontact met contact voor aardleiding en met kinderbeveiliging
Wandcontactdoos met tweepolige schakelaar
Stopcontact met tweepolige vergrendelingsschakelaar
Stopcontactdoos met scheidingstransformator (bijvoorbeeld: stopcontact voor scheerapparaat)

 

 1. Bedieningsapparaten

 

Beschrijving Symbool
Wachtpunt verlichtingsarmatuur afgebeeld met elektrische leiding

Lichtpunt

Wachtpunt voor wandarmatuur
Fluorescentie armatuur

Algemeen symbool

3 TL-buisarmatuur

Algemeen symbool

Projector

Algemeen symbool

Spotlight met weinig divergerende bundel
Projector met divergente straal
Armatuur met ingebouwde enkelpolige schakelaar
Noodverlichtingsinrichting op veiligheidscircuit
Autonome noodverlichtingseenheid
Hulpapparaat voor ontladingslamp

Let op: alleen gebruikt als dit apparaat niet in de armatuur is ingebouwd

Alarm
Vibrator, shaker
Hoorn, hoorn
Meermin
Klok
moeder klok
Elektrische deuropener (deur openen en sluiten)
Ventilator (afgebeeld met elektrische leidingen)
Verwarmingsapparaat
Opslagverwarmer
Opslagverwarmer met ingebouwde ventilator
Elektrische water koker
Opslag boiler
Vast huishoudelijk apparaat

Algemeen symbool

Elektrisch fornuis
Magnetron
Elektrische oven
Wasmachine
Droger
Vaatwasmachine
Koelkast
Diepvriezer, diepvriezer
Motor
Transformator
Balie

Het elektrische installatiedossier moet de volgende elementen bevatten:

 • Het enkellijnsdiagram
 • Het positiediagram
 • Het nalevingsrapport
 • Indien van toepassing, het rapport met betrekking tot de wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie indien het een ingrijpende wijziging betreft 
 • Indien van toepassing een korte omschrijving van de wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie indien het een kleine wijziging betreft 

Het dossier moet in drievoud worden opgemaakt en minstens 25 jaar bewaard worden door de eigenaar of beheerder van het pand (na deze periode moet een nieuwe controle van de elektrische installatie worden uitgevoerd). Het tweede exemplaar moet aan de kandidaat-huurder worden overhandigd. Het controleorgaan moet ook de 3e kopie voor 5 jaar.

De bestanden met betrekking tot de fotovoltaïsche installaties moeten ook de veiligheidsinstructies, de gebruikershandleiding en de technische kenmerken van de geïnstalleerde apparatuur bevatten.

De eigenaar, beheerder of huurder heeft de verplichting om:

 • Zorgen of laten onderhouden van de elektrische installatie
 • Zorg ervoor dat de installatie te allen tijde voldoet aan de RGIE-normen
 • Informeer de FOD Economie over elk ongeval met betrekking tot de elektrische installatie
 • Laat de installatie elke 25 jaar controleren door een erkende instantie
 • Als de installatie niet conform is verklaard, laat de installatie dan binnen 12 maanden opnieuw controleren door dezelfde instantie. Een periode van 18 maanden (vanaf de datum van de verkoopakte) wordt toegekend voor de hercontrole van een onroerend goed dat is verkocht en waarvan de elektrische installatie vóór 01/10/1981 is.
 • Bewaar het laatste keuringsrapport 25 jaar
 • Vermeld elke mogelijke wijziging van de installatie in het bestand

Aarding:

Het doel van aarding is om gebruikers te beschermen tegen storingen in elektrische apparaten. Het garandeert dus dat de foutstromen op een veilige manier circuleren, deze laatste circuleren van de gebruiker naar de aarde en niet rechtstreeks naar de aarde. Alle stopcontacten en lichtpunten moeten daarom geaard zijn.

Om te voldoen aan artikel 69 van de RGIE, mag de dispersieweerstand niet hoger zijn dan 30 Ohm, tenzij er aanvullende beveiligingen (differentiële reststroombeveiliging) zijn aangebracht. In dit geval kan de waarde tot 100 Ohm worden geaccepteerd.

De aardverbinding:

Bij een nieuwbouw waarvan de fundering zich op een diepte van minimaal 60 cm bevindt, dient de aardlus op de bodem van de uitgraving, op niet losgemaakte grond en bij voorkeur aan de buitenzijde van de funderingssleuf, ter hoogte van de verticaal van de buitenmuren en, om het risico van corrosie te vermijden, mag het niet in contact komen met het materiaal van de funderingsmuren (mortel, beton, wapeningen). Het moet na inspectie van de grondlus worden afgedekt met een laag schoon zand of schoon beton van 5 cm. Indien mogelijk is de aardlus uit één stuk omdat er geen verbinding onder de fundering gemaakt kan worden. Anders moeten ze zichtbaar blijven.

Als deze lus niet kan worden geïnstalleerd (in het geval van een bestaande constructie bijvoorbeeld), kunnen extra aardverbindingen worden voorzien (metalen geleiders met een minimale doorsnede van 35 mm² begraven op een diepte van 80 cm, staven en / of palen in de grond).

 

De aardlus bestaat uit een geïsoleerde, blanke of gelode koperen geleider met een ronde doorsnede van 35 mm² of uit zeven aders bedraad in halfhard koper met een ronde doorsnede, zonder soldeersel, van 35 mm². De uiteinden van de lus, van elke geleider en de onderlinge verbindingen moeten toegankelijk blijven. In geen geval mogen water- en gasleidingen als aardelektrode worden gebruikt.

Tussen het aardingscontact en de hoofdaardklem moet een aardingsschakelaar (of aardingsschakelaar) worden voorzien. Dit maakt het mogelijk om tijdens de test de dispersieweerstand van de aardelektrode te meten.

Beschermende geleiders:

Ze verbinden de aardlus (of aardelektrode) met de hoofdaardklem en moeten de elektrische continuïteit garanderen. Deze koperen geleiders, die al dan niet deel uitmaken van de kabel, zijn groen/geel van kleur en moeten in alle elektrische leidingen worden geplaatst, behalve die met een zeer lage veiligheidsspanning (SELV), die stroomopwaarts van het algemene differentieel of die leidt tot een overstap. Het is verboden om constructie-elementen van metaal als beschermende geleider te gebruiken en om verbindings- of scheidingsinrichtingen in het beschermende geleidercircuit te plaatsen.

Het minimaal te gebruiken gedeelte:

 • Aardgeleider -> 16 mm²
 • Blote aardgeleider -> 25 mm²
 • Hoofdaardgeleider -> 4 mm²
 • Aardleidingsbussen -> 2,5 mm²
 • Verlichtingsbeveiligingsgeleider -> 1,5 mm²

De equipotentiaalbindingen:

De potentiaalvereffeningen moeten voldoen aan de productie-, installatie- en aansluitregels die gelden voor aardgeleiders.

Hoofdpotentiaalvereffening:

Het verbindt de hoofdleidingen (water, gas, airconditioning en verwarming) en de metalen delen van het gebouw die toegankelijk zijn voor de hoofdaardklem. Het moet voldoen aan de normen van de RGIE (Art. 72).

De doorsnede is tussen 6 en 25 mm². Deze wordt berekend door het gedeelte van de grootste aardgeleider in de installatie te delen door 2 (behalve de aardgeleider). De isolatie is groen/geel van kleur.

Extra potentiaalvereffening:

Het moet voldoen aan de normen van de RGIE (Art. 73). Het is daarom verplicht in vochtige ruimtes (doucheruimtes, badkamers, enz.) en noodzakelijk wanneer alle metalen delen, leidingen en elektrische apparaten, radiatoren, enz. tegelijkertijd toegankelijk zijn. De verbinding tussen de metalen elementen moet worden gemaakt in een inbouwdoos met deksel, gemaakt van isolerende kunststof en voorzien van het juiste aantal inkomende klemmen.

De minimale doorsnede is 2,5 mm² als de geleiders zijn voorzien van buizen en 4 mm² als dit niet het geval is.

Het elektrische paneel moet:

 • Wees gemakkelijk bereikbaar
 • Voorzien van een niet verwijderbare achterwand en een deur
 • Gemaakt zijn van onbrandbare en waterafstotende materialen 
 • Voldoende mechanische sterkte hebben en een behuizing die bescherming biedt tegen direct contact
 • Zorg voor een geschikte hoofdschakelaar (minimaal 40A), controleer de volledige installatie en zorg voor een mate van bescherming door alle fasen tegelijkertijd te laten onderbreken
 • Beveiligings- en besturingsinrichtingen waarvoor verschillende leveringstarieven gelden, moeten minimaal 10 cm van elkaar gescheiden zijn of in aparte behuizingen worden geplaatst.
 • Geef de bestemming van de circuits weer

Differentiële schakelaars:

Een differentieelschakelaar beschermt personen en eigendommen tegen elektrocutie, brand, enz. door de stroom automatisch af te sluiten wanneer een abnormaal stroomverlies van de installatie naar het aardingsstopcontact wordt gedetecteerd. Het is daarom verplicht om minimaal één differentieelschakelaar aan de kop van de installatie te plaatsen en met de volgende kenmerken:

 

 • Maximale gevoeligheid 300 mA
 • Nominale stroom van minimaal 40 A
 • Type A of B
 • Verzegelbaar op de ingangs- en uitgangsklemmen van het apparaat
 • Markering '3000 A - 22kA²S' voor alle differentieelschakelaars ≤ 40 A 
 • CE-markering
 • Een testknop moet de spanning kunnen onderbreken (deze moet dus regelmatig getest worden)

Extra differentieelschakelaars kunnen in de volgende gevallen worden geïnstalleerd:

 • Voor damestoiletten, badkamers, wasmachines, drogers, vaatwassers (hoog (30 mA) of zeer hoge gevoeligheid (10 mA))
 • Voor verwarmingsweerstanden in de vloer (30 of 100 mA)
 • Wanneer de dispersieweerstand van de aardelektrode tussen 30 en 100 Ohm ligt:
  • Voor verlichtingskringen (30 mA)
  • Per groep van circuits met maximaal 16 enkelvoudige of meervoudige uitgangen (30 mA)
  • Voor elektrische fornuizen, diepvriezers en koelkasten (100 mA)

Zekeringen en stroomonderbrekers:

Ze bieden bescherming tegen overbelasting en kortsluiting, hebben een minimaal uitschakelvermogen van 3000 A en zijn voorzien van een markering volgens energiebeperkingsklasse 3.

De maximaal toegestane waarden worden weergegeven in de volgende tabel:

 

MM² Nominale stroom van de zekering: Nominale stroom van de stroomonderbreker: Kalibratie ringen
1.5 10 A 16A Oranje
2.5 16A 20A Grijs
4 20A 25A Blauw
6 32A 32 / 40A bruin
10 50A 63A Groente
16 63A 80A
25 80A 100A
35 100A 125A

Het aantal enkelvoudige of meervoudige wandcontactdozen mag niet groter zijn dan 8 per circuit en het aantal afzonderlijke circuits dat verlichtingstoestellen voedt is minimaal 2.

De uiteinden van de verbindingen tussen het algemene differentieel en de beveiligingen moeten worden voorzien van kabelschoenen wanneer flexibele geleiders worden gebruikt.

 

De steekzekeringhouders moeten zo worden geplaatst dat er geen contact tussen de naast elkaar geplaatste stopcontacten mogelijk is.

De equipotentiaalbindingen:

In elk gebouw is een hoofdpotentiaalvereffening verplicht. Het geeft een gevaarlijke spanning af aan de aarde.

De potentiaalvereffening verbindt de belangrijkste metalen water- en gasleidingen, de belangrijkste centrale verwarmings- en airconditioningcircuits, de vaste en toegankelijke metalen elementen van de bouwconstructie of de belangrijkste metalen elementen van de leidingen van een andere aard (in staat om een potentiaal en beschouwd als massa), naar de hoofdaardklem. De doorsnede van de geleider is minimaal 6 mm² en maximaal 25 mm²; de isolatie is groen / geel.

Extra potentiaalvereffening is verplicht in badkamers en doucheruimtes. De belangrijkste metalen delen zoals waterleidingen, radiatoren, afvoerleidingen en, indien van toepassing, de badkuip moeten geaard zijn. Ze moeten ook worden geïnstalleerd tussen de massa's machines, vaste elektrische apparaten en geleidende elementen die tegelijkertijd toegankelijk zijn.

De minimale doorsneden moeten 2,5 mm² zijn als de geleiders mechanisch beschermd zijn en 4 mm² als ze niet beschermd zijn door een behuizing.

Elektrische leidingen:

De doorsnede van de geleiders moet altijd worden aangepast aan het gevraagde vermogen. De minimale sectie moet zijn:

 • Verlichting: 1,5 mm²
 • Aansluitingen: 2,5 mm²
 • Gemengd circuit (verlichting en stopcontacten): 2,5 mm² (een enkele fitting geïntegreerd in een armatuur van het type 2,5 A is toegestaan in 1,5 mm²)
 • Commando, controle, signalering: 0,5 mm² (beveiligd door een stroomonderbreker ln = 4 A of een zekering ln = 2 A)
 • Wasmachine, droger, vaatwasser, oven of elektrisch fornuis: 4 mm² voor een driefasige aansluiting of 6 mm² voor een eenfasige aansluiting (2,5 mm² wordt geaccepteerd als de leiding een blootliggende kabel is of is samengesteld uit geïsoleerde geleiders die in een minimum zijn geplaatst minimum kanaal 25 mm of indien een reservekanaal is geïnstalleerd)

De beschermings-, equipotentiaal- en aardgeleiders hebben een groen/gele isolatiemantel. De nulleider heeft een blauw gekleurde mantel.

Geïsoleerde geleiders en kabels moeten voldoen aan de CPR.

 • Indien afzonderlijk geïnstalleerd, hebben ze minimaal F1-karakteristiek of E-klasseDat
 • Als ze in bundels of in lagen worden geïnstalleerd, hebben ze minstens de eigenschap F2 of de klasse CDat
 • Buiten het gebouw moeten ze de kenmerken F1 / F2 . hebben

Uitzonderingen:

 • Geïsoleerde geleiders in buizen en kabels zijn minimaal 3 cm ingebed in een onbrandbare coating
 • Bovengrondse leidingen met geïsoleerde geleiders
 • Kabels geplaatst in kanalen gevuld met zand
 • Ondergrondse kabels

 

Wees voorzichtig, als het een houten constructie is, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze brandveilig is gemaakt. Als dit niet het geval is, moeten geïsoleerde geleiders en kabels worden gebruikt met ten minste de karakteristiek CDat.

De badkamer :

Elektrische apparatuur geïnstalleerd in een badkamer of doucheruimte moet worden beschermd door een hoog gevoeligheidsverschil van maximaal 30 mA en moet ondergeschikt zijn aan het algemene differentieel van de elektrische installatie (dus 2e differentieel). Dit moet verplicht op een tafel buiten de badkamer of doucheruimte worden geplaatst.

De badkamer of doucheruimte is verdeeld in 5 volumes:

 • Volume 0: binnenvolume van de badkuip of douchepan
 • Volume 1: volume tot 2,25 m boven volume 0, verticaal boven de badkuip of douchebak
 • Volume 1a: volume onder het bad of de mondkom
 • Volume 2: volume buiten volume 1 en 1a, begrensd door het verticale vlak 60 cm vanaf de grens van volume 1 en door een horizontaal vlak op 2,25 m hoogte
 • Volume 3: volume buiten volume 2, begrensd door het verticale vlak 2,4 m vanaf de grens van volume 2 en door een horizontaal vlak op 2,25 m hoogte

Er moet een extra potentiaalvereffening worden aangebracht die alle vreemde geleidende elementen en de aarding van de elektrische apparatuur in de volumes 0, 1, 1a, 2 en 3 verbindt.

Elektrisch materiaal toegestaan voor elk volume:

 • Volume 0: SELV max 12 V / 6 V - Beschermingsindex IPX7 / IP 100
 • Deel 1: 
  • Boiler voor warm water voor huishoudelijk gebruik - beschermingsindex - IPX4
  • SELV-voeding max. 12 V AC / 30 VDC - beschermingsindex IPX4
  • SELV-voeding max. 6 V AC / 20 VDC - beschermingsindex IP00
 • Volume 1a: Hydromassagebad - beschermingsindex IPX4
 • Deel 2:
  • SELV 25 V / 12 V AC voeding - beschermingsindex IPX4 / 00
  • Boiler voor warm water voor huishoudelijk gebruik - IPX4-beschermingsgraad
  • Kachels of elektrische ventilator - beschermingsgraad IPX4
  • Verlichting (met eventuele schakelaar ingebouwd op minstens 1,6 m boven de grond) - beschermingsgraad IPX4
  • Stopcontact via scheidingstransformator met een maximaal vermogen van 110 W - beschermingsgraad IPXX
  • Contactdoos op aardlekschakelaar van maximaal 10 mA - beschermingsindex IPXX
 • Deel 3:
  • Diverse elektrische apparatuur - beschermingsindex IPX1
  • SELV-voeding max. 12 V AC / 30 V DC - beschermingsindex IP00

De stopcontacten:

De stopcontacten moeten:

 • Wees verbonden met de aarde 
 • Zorg voor kinderbescherming
 • Maximaal 8 per circuit zijn
 • Te bevestigen op een hoogte van minimaal 15 cm in droge ruimtes en op een hoogte van minimaal 25 cm in vochtige ruimtes zoals badkamers
 • Wanneer ze verzonken zijn, moeten ze worden ondergebracht in metalen blokken of blokken van isolatiemateriaal
 • Wanneer ze in vloeren of in plinten worden bevestigd, moeten specifieke modellen worden gebruikt.
 • Shuko-contactdozen (met aardcontacten aan de zijkant) zijn niet toegestaan

Schakelaars

De inbouwschakelaars worden bevestigd in metalen blokken of in zelfdovend isolatiemateriaal. In een badkamer kunnen ze enkelpolig zijn.

Er zijn vrijstellingen voor oude installaties waarvan de uitvoering werd aangevat vóór 01/10/1981 en voor installaties die in gebruik werden genomen tussen 1/10/81 en 01/06/2020.

Voor een installatie vóór 01/10/1981, zijn toegestaan:

 • Elektrische apparatuur geplaatst volgens de regels van de kunst en in goede staat
 • Aardlekschakelaars type wisselstroom met een nominale stroom van minder dan 40 A
 • Niet-afsluitbare aardlekschakelaars
 • Zekeringen met schroefsokkels, type D met ijkringen, pinzekeringen en kleine stroomonderbrekers op oude sokkels als het niet mogelijk is deze te vervangen
 • Elektrische leidingen van minstens 1 mm², beveiligd tegen overstroom (door een zekering van 6 A of een stroomonderbreker van 10 A). Circuits met een doorsnede kleiner dan 1,5 mm² zijn gemarkeerd met dit label:
 • Beschermende, aardings- of potentiaalvereffeningsgeleiders die niet te herkennen zijn aan de kleur groen/geel
 • Actieve of beschermende geleiders van groene of gele kleur (die van groene/gele kleur zijn verboden)
 • Niet-elektrische leidingen op minder dan 3 cm van elektrische leidingen
 • Koperen aardgeleiders met een minimale doorsnede van 6 mm²
 • Elektrische leidingen die geen beschermende geleider bevatten en niet zijn aangesloten op apparaten van klasse I die zijn uitgerust met een aarding
 • Beschermende geleiders die zich buiten de elektrische leiding bevinden als het onmogelijk is om deze te plaatsen
 • De afwezigheid van een hoofdpotentiaalvereffening
 • Stopcontacten zonder aardpen of zonder kinderbeveiliging
 • Meer dan 8 stopcontacten per circuit
 • Stopcontacten op minder dan 15 cm van de vloer geplaatst in ruimtes waar geen risico op vochtigheid bestaat
 • Eén verlichtingskring per elektrische installatie
 • Niet om de leidingen, materialen en toestellen in wasruimtes, badkamers en doucheruimtes te beschermen door een extra restverschil, mits volume 2 wordt verhoogd tot 1 m
 • Niet om de aansluitapparaten van wasmachines en vaatwassers te beschermen door een extra differentieel
 • Monopolaire schakelaars geplaatst in het stroomcircuit van een verlichtingsapparaat in wasruimtes, badkamers en doucheruimtes
 • De bestaande elektrische leidingen in de wasruimtes, badkamers en doucheruimtes
 • Verwarmingsweerstanden ingebed in de grond
 • Het ontbreken van extra potentiaalvereffening in wasruimtes, badkamers en doucheruimtes
 • Enkellijnige diagrammen en positieplannen waar geen overeenstemming wordt bereikt

 

Voor een installatie uitgevoerd tussen 01/10/1981 en 01/05/2020 zijn volgende toegelaten:

 

 • Elektrische uitrusting (aansluitdozen, elektrische leidingen, beveiligingsinrichtingen, enz.) geïnstalleerd volgens de oude RGIE en volgens de regels van de kunst op het moment van installatie
 • Aardlekschakelaars van het type AC wanneer de installatie vóór 01/01/1987 is
 • Aardlekbeveiligingsinrichtingen met een nominale stroom van minder dan 40 A bij installatie vóór 16-09-1991
 • Aardlekschakelaars met nominale stroom lager dan of gelijk aan 40 A, zonder markering '3000 A - 22,5 kA²S', wanneer de installatie vóór 05/07/2020 is of in overeenstemming is met NBN 819
 • Aardlekbeveiligingsinrichtingen aan de oorsprong van de installatie, waarvan de isolatiefunctie wordt geleverd door een algemene scheidingsinrichting die vóór 02/07/2003 in het hoofdschakelbord en stroomopwaarts is geïnstalleerd
 • Overstroombeveiligingen met een minimaal uitschakelvermogen van 1500 A en zekeringen met een minimaal uitschakelvermogen van 1500 A bij installatie vóór 27-09-1988
 • Circuits die niet uitsluitend bestemd zijn voor het aandrijven van machines of elektrische apparaten (wasmachine, vaatwasser, droger, elektrisch fornuis, elektrische kookplaat, elektrische oven, elektrische verwarming wanneer de installatie vóór 01/06/2020 is
 • Kabels met metalen bepantsering zoals VFVB-type in badkamers wanneer de installatie vóór 22-07-1986 is
 • Een aantal groter dan 8 enkele of meervoudige wandcontactdozen bij installatie vóór 01/06/2020
 • Een enkele aardlekschakelaar van maximaal 30 A stroomafwaarts van een nachtmeter die uitsluitend een elektrische boiler voedt die in de badkamer of doucheruimte is geplaatst wanneer de installatie vóór 01/06/2020 is
 • Het ontbreken van het conformiteitscontrolerapport van de installatie tijdens het controlebezoek

Inspectie van de elektrische installatie is verplicht in de volgende gevallen:

 • Tijdens de ingebruikname van een nieuwe installatie, een aanzienlijke uitbreiding van de installatie, een grote wijziging van de installatie (bijvoorbeeld: toevoeging van een circuit) of een tijdelijke installatie.
 • Bij toename van het vermogen van de aansluiting op het openbare elektriciteitsdistributienet.
 • Elke 25 jaar (periodieke controle). Bij een elektrisch keuringsrapport voor een huisinstallatie is de keuring 25 jaar geldig.
 • In geval van verkoop of verhuur van een woning om de toekomstige koper te informeren over de staat van de elektrische installatie en om de conformiteit van de installaties aan te moedigen.
 • Bij verkoop of verhuur van een woning waarvan de elektrische installatie dateert na 1/10/1981 indien u niet in het bezit bent van een geldig keuringsattest.
 • Bij het huren van airbnb moet elke twee jaar een controle worden uitgevoerd.

Te overleggen documenten:

Over het algemeen moet u bij een elektrische controle in drievoud een enkellijnsdiagram en een positiediagram overleggen met de exacte locatie van de schakelborden, de aansluit- en aftakdozen, de stopcontacten, de lichtpunten en schakelaars evenals het contact gegevens van de installateur en de EAN-code.

Bij het ontbreken van deze schema's dient onze inspecteur een overtreding op het inspectierapport aan te geven. In het geval van een dergelijke negatieve melding is de verkoper verplicht om in de akte te vermelden dat de koper verplicht is om zijn identiteit en de datum van de controle schriftelijk mee te delen aan de instantie die de controle heeft uitgevoerd. De koper heeft 18 maanden de tijd om de nodige wijzigingen aan te brengen en een nieuwe controle aan te vragen. Blijven er inbreuken, dan beschikt de koper over een termijn van één jaar om deze te verhelpen en het verdwijnen van deze inbreuken door dezelfde controle-instantie te laten constateren.

Het verloop van een elektrische controle:

 • Verificatie van:
  • Uw elektrisch dossier
  • Informatie over de eigenaar, beheerder of exploitant van de installatie
  • Informatie over de persoon die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden aan de elektrische installatie
  • Informatie over uw meter. Zorg dat u de naam van uw distributienetbeheerder en uw EAN-code bij de hand heeft. Deze informatie staat op uw factuur.
 • Controle van de schema's, hun conformiteit en overeenstemming met de installatie.
 • Controle van het elektrische paneel en alle elektrische installaties, stuk voor stuk:
  • Aardingsweerstand van de elektrische installatie
  • Continuïteit van beschermende geleiders
  • Isolatie van de installatie
  • Afstemming en selectiviteit van beschermingselementen
  • Werking van differentiëlen

Dit reglement, opgesteld door de FOD Economie, bestaat uit drie thematische boeken die een installatieniveau en de bijhorende reglementaire veiligheidsvereisten weergeven:

 • Boek 1: Laag- en zeer laagspannings elektrische installaties
 • Boek 2: Elektrische hoogspanningsinstallaties
 • Boek 3: Installaties voor de transmissie en distributie van elektrische energie

De oude regeling ingevoerd door het koninklijk besluit van 2/09/1981 wordt ingetrokken. Bij koninklijk besluit van 8/09/2019 werd een nieuwe regeling ingevoerd. Dit is van kracht sinds 06/01/2020. Vanaf deze datum moet elke elektrische installatie, nieuw of gerenoveerd, voldoen aan de nieuwe AREI.